avatar๐“•๐“ช๐“ท๐“ฌ๐”‚ ๐“ก๐“ฎ๐“ถ ๐ŸŒบ

This one was probably one of the least expensive figures I got (~$20), but the relative quality is insane. You have translucent hair, great sculpting, and soft plastic used for a clothes-like feel.

When I was still in my senior year of college, I had her standing on the living room table right by our apartmentโ€™s entrance. It must have been around that time that I became more secure about my interest in figures and anime merchandise.

My relatives, partners, and friends used to come around, and only then would I get reminded that itโ€™s not so often you see figures like these in peopleโ€™s apartments. Well, in many ways, it makes me happy, so why wouldnโ€™t I live in my own little world?